HOTLINE:: 033 625 3005/ 0976 524 316
ZKSoftware F18 máy chấm công,kiểm soát ra vào vân tay

ZKSoftware F18 máy chấm công,kiểm soát ra vào vân tay

Giá : Liên hệ

- Thiêt b     châm công và kiem soát ra vào bang vân
tay, th, mat mã
- Ph!"ng th#c nhan d%ng: vân tay, th, mat mã
- Dung l!*ng s+ d,ng: 1500 vân tay/5.000 th
- Bo nh4 giao d    ch : 30.000 lân
- Ngôn ng8: Tiêng Anh, Tiêng Viet
- 1 ng!<i có the dang ký tôi da 10 vân tay
- Ph!"ng th#c kêt nôi: RS232/485, TCP/IP.
- Lây d8 lieu qua cong USB
- Phân mêm châm công chính hãng bang Tiêng Viet
- Kích th!4c: 76(R) x 180(C) x 44(S)mm
- Phân mêm châm công và kiem soát ra vào chính
hãng bang Tiêng Viet
Thương hiệu Công nghệ Mỹ